2. Prześlij wypełniony dokument 

1) Niezależni administratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania:

W związku z wyrażeniem zgody w celu marketingowym (podanie danych jest dobrowolne)

Kto:

 • Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie ( 01-304) ul. Połczyńska118a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108213 , NIP: 646-10-02-655, REGON: 272249958 (Odpowiedzialne Centrum Porsche);

 • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP);

 • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG z siedzibą w Stuttgarcie, Porscheplatz 1, 730623 Stuttgart, Niemcy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie pod numerem HRB-Nr. 730623

 • Porsche Central and Eastern Europe s.r.o. z siedzibą w Pradze, Radlicka 751/113E, 158 00 Praha 5, Czechy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Pradze pod numerem ICO: 28364023,

 • Porsche Smart Mobility GmbH , z siedzibą w Stuttgarcie, Porscheplatz 1, D-70435 Stuttgart, Niemcy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie pod numerem HRB-Nr. 730595

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:

 • w celu oferowania Panu/Pani produktów i usług marki Porsche oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z marką Porsche (marketing) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu dobierania ofert produktów i usług marki Porsche oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, powiązanych z marką Porsche pod kątem Pana/Pani potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Pana/Pani danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez VGP, Odpowiedzialne Centrum Porsche, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Panu/Pani reklam lub ofert odpowiadających Pana/Pani profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Pana/Pani reklama lub oferta nie odpowiada Pana/Pani potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, prosimy o kontakt (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami marki Porsche (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych między VGP, Centralą oraz Odpowiedzialnym Centrum Porsche oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego, weryfikacji działalności Odpowiedzialnego Centrum Porsche, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu prowadzenia centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych, łączącej dane z różnych systemów i źródeł, w tym realizacji Pana/Pani praw, np. aktualizacji Pana/Pani danych, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) : Może Pan/Pani skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail: iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”; może Pan/Pani skontaktować się także z pozostałymi spółkami Porsche za pośrednictwem VGP lub IOD VGP, a z IOD Odpowiedzialnego Porsche Centrum pod adresem rodo@porscheinterauto.pl lub pisemnie na adres siedziby;

3) Odbiorcy danych: odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy, doradcy. Odbiorcami danych mogą być w/w spółki z grupy Porsche oraz Odpowiedzialne Porsche Centrum;

4) Okres przechowywania: Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat wyrażenia zgody, a jeśli cofnie Pan/Pani zgodę, to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Pana/Panią zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat;

5) Pouczenie o prawach: ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub u Odpowiedzialnego Porsche Centrum; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Centralnym punktem kontaktowym w celu odwołania zgody lub uzyskania informacji dot. przetwarzania danych osobowych w związku ze zgodą i zapytań jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Poznań
(61-037) ul. Krańcowa 44, daneosobowe@vw-group.pl ; może Pan/Pani skontaktować się także z pozostałymi Administratorami bezpośrednio;

6) Prawo do wniesienia sprzeciwu : ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

7) Prawo do skargi: ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) Źródło pochodzenia danych : dane udostępnianie przez Pana/Panią, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS;

9) Jeśli w ramach przetwarzania Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Pana/Pani wyraźnej zgody. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z IOD VGP.

10) Stan: Obowiązuje zaktualizowana wersja oświadczenia o ochronie danych osobowych. Stan na [25/04/2019].